سوپِ خوشمزه ی فلسفه

من همیشه به چیزهای مختلف زیاد فکر می کنم. حالا هرچیزی می تونه باشه، مثلا از یه بچه گربه زیر ماشین همسایه تا رعد و برق و چراغ راهنمایی رانندگی